Forum

Re: מדוע לתמוך במפלגה רפובליק� ית שמסרבת לתמוך בך? מעולם לא הב� תי את ה� מקת המצביעים הרפובליק� ים. הרפובליק� ים מג� ים � גד אזרחים אמריקאים ממוצעים. הרפובליק� ים רוצים להיות אוליגרכים באמריקה. הם לא יפעלו להפסקת המשבר. הם לא יפעלו כדי לעצור את טראמפ. הם בשותפות מוחלטת עם טראמפ להשמדת אמריקה. א� ו אזרחים חייבים לפעול להג� ה על אמריקה. א� ו חייבים לקיים עובדים מלאים � גד השחיתות, זה מה שצריך. שביתה � גד מוות ומחלות. שביתה � גד קורבן ילדי� ו. א� ח� ו סוגרים, טוח� ים את אמריקה עד עצירה בגלל ש- S זה צריך לעצור. המוות והגסיסה חייבים להפסיק. יש להביא את ה *NM* *PIC*

Messages In This Thread