Forum

מדוע לתמוך במפלגה רפובליק ית שמסרבת לתמוך בך? מעולם לא הב תי את ה מקת המצביעים הרפובליק ים. הרפובליק ים מג ים גד אזרחים אמריקאים ממוצעים. הרפובליק ים רוצים להיות אוליגרכים באמריקה. הם לא יפעלו להפסקת המשבר. הם לא יפעלו כדי לעצור את טראמפ. הם בשותפות מוחלטת עם טראמפ להשמדת אמריקה. א ו אזרחים חייבים לפעול להג ה על אמריקה. א ו חייבים לקיים עובדים מלאים גד השחיתות, זה מה שצריך. שביתה גד מוות ומחלות. שביתה גד קורבן ילדי ו. א ח ו סוגרים, טוח ים את אמריקה עד עצירה בגלל ש- S זה צריך לעצור. המוות והגסיסה חייבים להפסיק. יש להביא את המפלגה הרפובליק ית לסו *NM*

Messages In This Thread