Forum

מת י׳ סוכושאי ה גבוהה עשרה טפחים ושאין לה (שלשה) דפ ות ושחמתה מרובה ה שה גמ׳ ת ן התם מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה ימעט רבי יהודה אוממאי ש א גבי סוכה דת י פסולה ומאי ש א גבי מבוי דת י תק תא ר אי ו יא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה ורבי יהודה *NM*